นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการ

 

การใช้บริการจากบริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ webswaker.com

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ได้ที่ support@webswaker.com

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
  • ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
  • บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
 2. วิธีการใช้ข้อมูล
  • เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการใหม่ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
  • เพื่อพัฒนา และปรับปรุงสินค้า และบริการของเรา
  • สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร
 3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ได้รับการอนุญาตจากท่าน
  • สำหรับการประมวลผลภายนอก หรือ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
  • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
 4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล
  ในกรณีที่ท่านใช้บริการโฮสติ้งจากเรา เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้
  • มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
  • การใช้ Firewall
  • การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

ข้อตกลงการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์


การใช้บริการจากบริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เริ่มสมัครและชำระเงินแล้วเป็นต้นไป
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในปัจจุบัน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
 1. ผู้ใช้บริการทราบอย่างดีแล้วว่า webswaker.com เป็นผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ และบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพาณิชย์อิเลคโทรนิคของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด
 1. webswaker.com มีจุดประสงค์ให้ทุกคนหรือทุกกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เนื้อหา รูปภาพ ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการของเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด ดังนั้นทางทีมงานจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการข้างต้น
 1. เนื่องจากผู้ให้บริการมีบริการออกแบบ และจัดหารูปภาพซึ่งเป็นส่วนประกอบในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งขอรับรองว่าวัตถุดิบทุกอย่าง ทางทีมงานจัดหามาอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากวัตถุดิบเหล่านั้นโดยเฉพาะเท่านั้น
 1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำลิงค์ ภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาใช้ในการอ้างอิงผลงานของผู้ให้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยไม่เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ใดๆ
 1. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการทางอินเตอร์เนต อาจก่อความเสียหายขึ้นได้โยทางตรงและทางอ้อม จากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรืออื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ร้องเรียนค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกิจการที่เกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายสุรา ยาสูบ สิ่งเสพติด อาวุธ สื่อลามกอนาจาร การขายบริการทางเพศ สัตว์ป่าสงวน การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การทุจริตทุกรูปแบบ และ กิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเว็บไซต์ของกิจการที่มีแนวโน้มหรือลิงค์ไปยังกิจการข้างต้น
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกบริการออกแบบเว็บไซต์


บริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด ยินดีบริการท่านอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่พอใจการบริการ การยกเลิกและการคืนเงินจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสัญญาการให้บริการก่อนงานบริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ โดยเว็บไซต์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นจะตกเป็นลิขสิทธ์ของผู้ให้บริการทั้งหมด ยกเว้น โดเมนเนม รูปภาพและเนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้บริการ
 1. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาการให้บริการได้ หากผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการออกแบบเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นจะตกเป็นลิขสิทธ์ของผู้ให้บริการทั้งหมด ยกเว้น โดเมนเนม โลโก้ รูปภาพและเนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้บริการ
 1. หากมีการยกเลิกสัญญาที่ผู้ใช้บริการชำระแล้ว100% ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินสัดส่วนที่ไม่ได้ให้บริการ โดยคิดจากจำนวนวันในการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่วันรับชำระเงินค่าบริการ (หรือวันทำสัญญา) คิดเป็นวันที่1 จนถึงกำหนดวันเสร็จสิ้น (ซึ่งจะกำหนดในสัญญา) คิดเป็น 100% เช่น ตั้งแต่ทำสัญญาถึงกำหนดส่งงานคือ 10 วัน ค่าบริการชำระแล้วทั้งหมด 10,000 บาท หากมีการยกเลิกสัญญาในวันที่7 หมายถึง ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 7 วันเหลืออีก 3 วัน ทางผู้ให้บริการยินดีคืนเงินให้จำนวน 3,000 บาท
 1. หากมีการยกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระก่อน50% ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินสัดส่วนที่ไม่ได้ให้บริการ โดยคิดจากจำนวนวันในการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่วันรับชำระเงินค่าบริการ (หรือวันทำสัญญา) คิดเป็นวันที่1 จนถึงกำหนดวันเสร็จสิ้น (ซึ่งจะกำหนดในสัญญา) คิดเป็น 100% เช่น ตั้งแต่ทำสัญญาถึงกำหนดส่งงานคือ 10 วัน ค่าบริการทั้งหมด 10,000 บาท ชำระแล้ว 5,000 บาท หากมีการยกเลิกสัญญาในวันที่ 3 หมายถึง ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 3 วันเหลืออีก 7 วัน ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินให้จำนวน 2,000 บาท แต่หากมีการยกเลิกในวันที่ 7 หมายถึงทำงานมาแล้วทั้งสิ้น 7 วัน เหลืออีก 3 วัน ผู้ใช้บริการต้องชำระส่วนที่เหลืออีก 2,000 บาท โดยเว็บไซต์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นจะตกเป็นลิขสิทธ์ของผู้ให้บริการทั้งหมด ยกเว้น โดเมนเนม โลโก้ รูปภาพและเนื้อหาที่เป็นของผู้ใช้บริการ
 1. กรณีคืนเงิน ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการใช้บริการโฮสติ้ง


การใช้บริการจาก โฮสเวกเกอร์ ซึ่งเป็นบริการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์หรือโฮสติ้ง จากบริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโฮสติ้ง

 1. ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เริ่มสมัครและชำระเงินแล้วเป็นต้นไป
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในปัจจุบัน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
 1. ผู้ใช้บริการทราบอย่างดีแล้วว่า hostwaker จาก webswaker.com เป็นผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพาณิชย์อิเลคโทรนิคของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด
 1. webswaker.com มีจุดประสงค์ให้ทุกคนหรือทุกกิจการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เนื้อหา รูปภาพ ที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการเอง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการของเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด ดังนั้นทางทีมงานจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการข้างต้น
 1. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการทางอินเตอร์เนต อาจก่อความเสียหายขึ้นได้โดยทางตรงและทางอ้อม จากความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องจากอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งหรืออื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ร้องเรียนค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกิจการที่เกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายสุรา ยาสูบ สิ่งเสพติด อาวุธ สื่อลามกอนาจาร การขายบริการทางเพศ สัตว์ป่าสงวน การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การทุจริตทุกรูปแบบ และ กิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเว็บไซต์ของกิจการที่มีแนวโน้มหรือลิงค์ไปยังกิจการข้างต้น
 1. หากผู้ให้บริการได้รับแจ้ง ร้องเรียน หรือพบเหตุไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการบริการแก่เว็บไซต์นั้นๆเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุของข้อร้องเรียนนั้นๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ราชการในการตรวจสอบ

เงื่อนไขการยกเลิกบริการโฮสติ้ง


การใช้บริการจาก โฮสเวกเกอร์ ซึ่งเป็นบริการให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์หรือโฮสติ้ง จากบริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงินบริการโฮสติ้ง

 1. ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินภายใน 30 วันตั้งแต่การเปิดใช้บริการ หากผู้ใช้ไม่พอใจการบริการ (โดยผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำผิดใดๆตามข้อตกลงการใช้บริการโฮสติ้ง) ซึ่งระยะเวลาดำเนินการคืนเงินไม่เกิน 2 สัปดาห์ตั้งแต่ผู้ให้บริการตอบรับคำร้อง
 1. การบริการจะถูกระงับทันทีที่ผู้ให้บริการตอบรับคำร้องคืนเงิน โปรดวางแผนระยะเวลาการโอนย้ายข้อมูลก่อนแจ้งคำร้อง
 1. ผู้ให้บริการมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้งรวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนผ่านผู้ให้บริการ โดยจะมีการแจ้ง ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน และ 15 วัน ตามลำดับ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการยังสามารถกลับมาใช้บริการต่อได้หลังจากชำระค่าบริการภายใน 30 วันหลังจากถูกระงับบริการ และหากหมดอายุเกิน 30วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลออกจากระบบอย่างถาวรและไม่สามารถเรียกคืนได้อีก
 1. ในกรณียกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งก่อนวันหมดอายุ 30 วัน เพื่อการย้ายข้อมูลออกไปอย่างเหมาะสมซึ่งสามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ downtime ของเว็บ ทั้งนี้การย้ายเว็บไซต์ไปสู่โฮสติ้งอื่นจะต้องดำเนินการโดยผู้ใช้บริการเอง
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการใช้บริการออกแบบโลโก้


การใช้บริการจากบริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออกแบบโลโก้

 1. ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่า ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆตั้งแต่เริ่มสมัครและชำระเงินแล้วเป็นต้นไป
 1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในปัจจุบัน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่ลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
 1. ผู้ใช้บริการทราบอย่างดีแล้วว่า webswaker.com เป็นผู้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ และบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพาณิชย์อิเลคโทรนิคของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการบริการรวมถึงเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์นั้นๆแต่อย่างใด
 1. ผู้ให้บริการมีนโยบายสร้างสรรค์งานโลโก้ของแท้เท่านั้น ไม่มีนโยบายในการก๊อปปี้โลโก้จากแหล่งอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องทำการตรวจสอบความคล้ายคลึงของรูปแบบด้วยตนเองก่อนรับส่งมอบงาน
 1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ขาด เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวเฉพาะโลโก้ตัวที่ลูกค้าเลือกเท่านั้น เช่น หากแพคเกจกำหนด เลือก 1/3 หมายถึงผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของโลโก้ 1 ตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการควรนำโลโก้นั้นไปจดทะเบียนการค้าเพื่อมีผลคุ้มครองทางกฏหมาย
 1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำโลโก้ที่เลือกและเสร็จสมบูรณ์แล้วมาใช้ในการอ้างอิงผลงานของผู้ให้บริการได้อย่างเต็มที่ ไม่เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ใดๆ
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกิจการที่เกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายสุรา ยาสูบ สิ่งเสพติด อาวุธ สื่อลามกอนาจาร การขายบริการทางเพศ สัตว์ป่าสงวน การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การทุจริตทุกรูปแบบ และ กิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเว็บไซต์ของกิจการที่มีแนวโน้มหรือลิงค์ไปยังกิจการข้างต้น
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกบริการออกแบบโลโก้


บริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด ยินดีบริการท่านอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่พอใจการบริการ การยกเลิกและการคืนเงินจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออกแบบโลโก้

 1. หากมีการตกลงสัญญาเสร็จสิ้นแล้วผู้ให้บริการจะมีการดำเนินงานทันที ผู้ให้บริการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาหรือคืนเงินค่าบริการ สามารถเลื่อนวันส่งมอบงานออกไปได้เท่านั้นตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายรับประกันการบริการเว็บไซต์


บริษัท เว็บส์เวกเกอร์ จำกัด ยินดีบริการท่านอย่างเต็มที่ และรับประกันความพึงพอใจจากบริการออกแบบเว็บไซต์ และ บริการโฮสติ้ง อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่พอใจการบริการ การยกเลิกและการคืนเงินจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าสมัครรับบริการและชำระเงินแล้วถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงตามนโยบายบริการออกแบบเว็บไซต์ และบริการโฮสติ้ง มีดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการที่ใช้สิทธ์ ”นโยบายรับประกันบริการเว็บไซต์” นี้ ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ชำระค่าบริการครบเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

 

 1. ผู้ให้บริการรับประกันความพึงพอใจบริการออกแบบเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการไม่พอใจ ทางบริษัทยินดีคืนเงินภายใน 60 วันนับตั้งแต่เว็บไซต์เริ่มใช้งานวันแรก ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงภายใน 60 วัน หากเลยกำหนดทางบริษัทถือว่าลูกค้าพอใจการบริการ

 

 1. ผู้ให้บริการรับประกันความพึงพอใจบริการโฮสติ้ง กรณีลูกค้าซื้อบริการแบบชำระครั้งละ 1 เดือน หากผู้ใช้บริการไม่พอใจ ทางบริษัทยินดีคืนเงินภายใน 30 วันนับตั้งแต่โฮสติ้งเริ่มบริการวันแรก กรณีลูกค้าซื้อบริการแบบชำระครั้งละ 3 เดือนขึ้นไป หากผู้ใช้บริการไม่พอใจ ทางบริษัทยินดีคืนเงินภายใน 60 วันนับตั้งแต่โฮสติ้งเริ่มบริการวันแรก ทั้งนี้ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงภายใน 30 วัน หรือ 60 วันตามลำดับ หากเลยกำหนดทางบริษัทถือว่าลูกค้าพอใจการบริการ

 

 1. เมื่อลูกค้าแจ้งความจำนงขอคืนเงินจากบริการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะระงับการทำงานออนไลน์ของเว็บไซต์โดยทันที และข้อมูลเว็บไซต์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อบริษัทดำเนินการชำระเงินคืนแล้วเสร็จ ผู้ใช้บริการควรแบกอัพข้อมูลจำเป็นและที่เป็นลิขสิทธิ์ก่อนแจ้งดำเนินการ

 

 1. เมื่อลูกค้าแจ้งความจำนงขอคืนเงินจากบริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการจะระงับการทำงานของโฮสติ้งโดยทันที ซึ่งจะมีผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้บริการควรแบกอัพข้อมูลจำเป็นและดำเนินการย้ายโฮสติ้งก่อนแจ้งดำเนินการ

 

 1. ผู้ให้บริการยินดีรับประกันการใช้งานเว็บไซต์ 1 ปี นับตั้งแต่เว็บไซต์เริ่มทำงาน หมายถึงทางบริษัทยินดีเข้าซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์เมื่อเกิดปัญหาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยปัญหาที่เกิดขึ้นต้องไม่ได้มาจากการดัดแปลงแก้ไขของผู้ใช้บริการเอง

 

 1. กรณีคืนเงิน ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์
Share This